1. Naam gemeente:

A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom

B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom

   
2. RSIN- & KVK nummer:

A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom    815 117 309
   
Kamer van Koophandel nummer: 7633580

B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom    824 124 571
   
Kamer van Koophandel nummer: 7633580

   
3. Contactgegevens:  

Ontmoetingskerk
Bolwerk-Zuid 134
4611 DX Bergen op Zoom
                                                         

Scriba:
dhr E. van der Geer
email: 

   
4. Beleidsplan:  

Het beleidsplan is terug te vinden op deze website

Het beloningsbeleid is conform de richtlijnen van de landelijke kerk.
Link:  Beleidsplan 2020-2024

Tevens verwijzen wij U naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: 
Link:  "Beleidskader de toekomst open tegemoet" (2021-2024)
Link:  Visienota "Van U is de TOEKOMST"  

   
5. Bestuurssamenstelling:

De Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom wordt bestuurd door een Kerkenraad bestaand uit (situatie 31-12-2022):

  • 2 predikanten,
  • 9 ouderlingen (waarvan 3 vacatures)
  • 7 diakenen (waarvan 1 vacature) en
  • 3 ouderling-kerkrentmeesters
   
6. Beloningsbeleid: Het beloningsbeleid is conform de richtlijnen van de landelijke kerk.
Link:     Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden
   
7. Verslag activiteiten  

a. College van Kerkrentmeesters:

Het college houdt op de maandelijkse vergadering bezig met het onderhoud van de gebouwen, te weten de Ontmoetingskerk, het kerkelijk centrum Williamstraat, de pastoriën en de kosterswoning en met het energiebeheer.
De zorg voor de Financiën betreft de diverse geldstromen, te weten: vaste Vrijwillige Bijdragen, Solidariteitskas, rente inkomsten, bijdragen voor pastorale bijstand, giften en overige inkomsten.
Aan de hand van het werkplan wordt geverifieerd of aan alle zaken van de afgelopen en de komende maand gedacht is. Te denken valt aan alle werkzaamheden inzake Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en alle lopende financiele verplichtingen.
Tevens komen personele en juridische zaken aan de orde, alsmede de rapportage richting het Moderamen en de Kerkenraad.

b. Diaconie:

De Diaconie ontplooit jaarlijks vele activiteiten van diaconale aard, maar heeft ook diverse werkgroepen actief zoals de ZWO-commissie.
Voorbeelden van diaconale activiteiten zijn het innen van collecten, de adventsviering senioren, kerstpakketten, Actie Vakantietassen,
de kledingactie, de vakantieweek voor mensen met een beperking, de jaarlijkse High Tea en het Inloophuis Williamstraat (oecumenische samenwerking)

   

8. Financiële verantwoording:

De financiële verantwoording van de diverse gremia is in  de kerkenraad op 20 april 2022 goedgekeurd.

a. Kerk: 

Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom
College van Kerkrentmeesters Bankrekening: NL29 INGB 0006 9216 12

2021 PG BoZ CKR 

 b. Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom
College van diakenen
Bankrekening: NL93 INGB 0005 8635 48

 diaconie 2022

   
9. Voorgenomen bestedingen.  
a. Kerk

Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. De energielasten worden scherp in de gaten gehouden. Daarom kunnen bijzondere lasten buiten beschouwing worden gelaten.
Fondsenwerving, de Vaste Vrijwillige Bijdragen en de Solidariteitskas vragen om aandacht.

 

b. Diaconie

De begroting 2023 van Diaconie (inclusief ZWO en Inloophuis) laat een totaal aan verwachte bestedingen zien van 23.320,- waarvan onder meer 13.475,- aan diaconaal werk plaatselijk en 7.050,- aan overig diaconaal werk en door te zenden collecten en giften (m.n. via ZWO). Daarmee ontstaat er een verwacht tekort van 5.750,- dat, indien de opbrengsten van levend geld en uit subsidies en bijdragen conform begroting zijn, gefinancierd zal worden uit de reserves. Ook voor Diaconie geldt dat het werven van middelen extra aandacht vraagt om de diaconale taken ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen. Er is een fonds beschikbaar vanuit de actie ‘Solidair met Energie’; vanuit dit fonds zijn middelen beschikbaar voor mensen die in de knel komen met hun facturen als gevolg van de hoge energietarieven. De sterk gestegen inflatie kan het budget van huishoudens sterker onder druk zetten en mogelijk tot een groter beroep op persoonlijke ondersteuning leiden