Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Zondag 01 oktober 2023

 

Afscheid van onze kosteressen

ELLIE GROENEVELD en ANS de LAATER

 

MOTTO: Samen kerk: jaar uit, jaar in…

 Lectoren:

mw. Ellie Groeneveld en mw. Ans de Laater

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Martijn Pieterman

Mmv

het Dutch Christian Choir (DCC) olv mw. Ineke de Vries

Pianist: dhr. Hikmet Bilalov

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

Woord van welkom en Mededelingen

 

We gaan staan en zingen:

Dit huis, gereinigd en versierd… (uit: Zingend Geloven 2)

Mel: Psalm 134

Dit huis, gereinigd en versierd,

waar Gods gemeente bruiloft viert,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

Wie voor ons leefden gingen heen.

Dit oude huis van hout en steen

bleef staan als een gebed tot U.

Wij bidden mee, - verhoor ons nu!

In geest en waarheid bidden wij,

dat Christus in ons midden zij.

Hem love al wat adem heeft!

Hem love wat op aarde leeft!

 

En laat eendrachtig samenzijn

op ons gebed het AMEN zijn.

Kom haastig, Here Jezus, kom

en maak ons tot uw heiligdom!

 

We zijn een moment stil voor God.

Groet en Beginwoorden

Voorganger : De Heer zij met u!

ALLEN : Ook met u zij de Heer.

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

 

We zingen Psalm 84: 1 en 2.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw Naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

 

Het heil dat uw altaar omgeeft

beschermt en koestert al wat leeft.

De mus, de zwaluw vindt een woning.

Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid

in het paleis van U, mijn koning.

Heil hen die toeven aan uw hof

en steeds zich wijden aan uw lof.

 

Gebed van verootmoediging

DCC zingt: Gods regenboog.

Woord van vergeving

DCC zingt: You Raise Me Up.

Leefregel

We zingen Lied 150-A: 1 en 2.

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

 

De DIENST van het WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste Schriftlezing: Psalm 84

Kosteres Ellie Groeneveld leest: Lied 975: 1 en 3.

Jezus roept hier mensen samen

die in woord, gebed en lied

Gods aanwezigheid be-amen,

geen belofte gaat te niet.

Prijs nu God, die goed en trouw is,

prijs de Zoon, die mensen kent,

prijs de Geest die als de Trooster

zich naar ons heeft toegewend.

 

Jezus roept ons tot de ander,

zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen, standen -

Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,

ga met mensen, groot en klein,

ga met zaligen en zoekers,

die op zoek naar waarheid zijn.

 

We zingen Lied: 975: 2.

Jezus roept ons te belijden

Hem als Heer van het heelal,

hoeder van ons broze lichaam,

redder van wie faalt of valt.

Zing het uit, laat elk het horen,

zing het heilige verhaal,

zeg de wereld: Christus’ glorie

is op aarde neergedaald.

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 1 tm 3

We zingen Lied 650: 1,2 en 4.

De aarde is vervuld

van goedertierenheid,

van goddelijk geduld

en goddelijk beleid.

 

Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

 

 

Omdat zij niet vergeet

wie godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed

zal goede aarde zijn.

 

Overdenking

DCC zingt: Abba, Vader.

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

 

Kosteres Ans de Laater leest: Steun in de rug.

(Lied 785, couplet 1 en Refrein)

Dat heb je soms.

Je weet je geen raad.

Je weet niet hoe of wat

hoe het nu met je gaat.

Je hebt het helemaal gehad.

En juist dan onverwacht

wat je niet had gedacht

vind jij je weg terug.

Zijn hand is een steun in de rug.

 

Gebeden, afgesloten met het oecumenisch Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw Naam worde geheiligd,

uw Koninkrijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. AMEN.

 

Collecten

 

We gaan staan en zingen ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God

die troont in ’t licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

 

Wegzending en Zegen, gezongen Amen

(Hierna gaan we zitten.)

 

DCC zingt: An Irish Blessing.

 

Hierna volgen enkele sprekers.

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect