LITURGIE VOOR DE GEDACHTENISDIENST IN HET KADER VAN DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR OP 26 NOVEMBER 2023 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Medewerkers:

Organist: Martijn Pieterman

Cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels

Solozang: Ellen Peerbolte, Lia de Klerck

Blokfluit: Annemiek Vogels

Lector: Ellie Groeneveld

Diaconale tekst: Kees de Klerck

Kaarsen: Ria v.d. Geer, Geert de Haan

Kosters: gastvrouwen/herenteam

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

Thema: Een schoot van ontferming

DIENST VAN DE INTOCHT.

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

Gezongen groet: Gegroet jij, jij.

Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet.

Cantorij: Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht, gegroet.

Allen: Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht, gegroet.

 

Openingstekst.

- De gemeente gaat staan.

Intochtslied: Ik sta voor U in leegte en gemis. Lied 942: 1 en 2

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

 - De gemeente mag gaan zitten.

We zingen samen ter bemoediging Lied 942: 3

 Over de viering.

Kyriegebed.

 Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen cantorij en gemeente een kyrie en gloria. Lied 299D.

 

DIENST VAN HET WOORD.

 Gebed om de Heilige Geest.   Tekst gebed:

Heer,
Niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt,
maar om te leven naar U toe.
Geef uw heerlijkheid en uw trouw aan allen
die van ons zijn heengegaan.
Maak dat zij in alles waarin zij groot waren
tot ons mogen blijven spreken
en dat zij mogen voortleven in ons hart
en in onze levensdurf.
Laat ons in onze genegenheid voor elkaar
uw belofte herkennen
dat Gij ook ons trouw zult zijn tot in de dood.                                                                                        Dat ook uw woord ons mogen sterken en troosten.                                                                                    Zend daarom uw levendmakende Geest naar ons toe                                                                               en doe ons Uw woorden verstaan.                                                                                                            In Jezus naam. Amen.

 Bijbellezing: Lucas 16:19-31 (NBVvertaling)

 Samenzang: De laatsten worden eersten. Lied 990: 1, 2 en 6

 Tekst: De tafel der armen. Tekst Huub Oosterhuis.

 Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Muzikaal intermezzo op blokfluit.

 Overweging.

 Lied: Een schoot van ontferming is onze God. Lied 158B.

1x cantorij 1x allen

 DIENST VAN DE GEDACHTENIS.

 Enkele verbindende woorden

 Rejoice zingt: Wat ik gewild heb. Lied 962

 Tijdens dit lied wordt de gedenkkaars aangestoken

 Gedicht: Ritueel Tekst: Jean Pierre Rawie (Pagina 1489 van het Liedboek)

 - Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren.

Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar: een extra bord.

Bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was.

Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgeen, waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?)

Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond.

En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.

Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf.

De woorden vind, als was het vanzelfsprekend: Schuif aan; tast toe, er is op je gerekend.

 

We zingen samen met het koor: Heer, herinner U de namen. Liedboek 730 Allen: 1 en 3. Koor couplet 2

 Tijdens dit lied wordt het gedenkboek op de tafel gelegd en geopend.

- De namen worden genoemd en na het uitspreken van iedere naam wordt er kort gemusiceerd of gezongen, terwijl het bijbehorende licht wordt aangestoken.

7 november 2022 WILHELMINA JOHANNA VAN GILS 92 jaar

6 december 2022 JOHANNA ANTONIA VAN DORT-VAN EIJK 83 jaar

22 december 2022 ANTJE SAKKO-WAKKEE 97 jaar

5 januari 2023 JOHANNES VAN DER HOEK 90 jaar

12 januari 2023 HERMIEN DEN HOUTING-HEIJBOER 69 jaar

13 februari 2023 ELISABETH ANTONIA BAKKER 91 jaar

3 maart 2023 ELIAS VAN STEENWIJK 82 jaar

We zingen samen: Niemand leeft voor zichzelf. Lied 961

13 maart 2023 ALIDA DE KOEIJER-VAN ZOMEREN 85 jaar

30 maart 2023 JOHANNA ARKENBOUT-KRAAIJEVELD 92 jaar

30 maart 2023 ELENA JANNA VAN DER AART-SCHRIER 79 jaar

7 april 2023 ELISABETH VOOGT 89 jaar                                                                                              

30 mei 2323 CORNELIS JAN PIPPING 92 jaar

1 juni 2023 WILLEM JEREMIASSE 93 jaar

1 juni 2023 MARIA SUZANNE JOSEPHINE BOUT-KRAMER 71 jaar

We zingen”Niemand leeft voor zichzelf. Lied 961

 15 juni 2023 WILLEMINA MARIA LANDA-DEN TOONDER 80 jaar

22 juni JOHAN BERGMANS 89 jaar

23 juli 2023 MAX PALM 78 jaar

1 augustus 2023 JANNY MARIA HENDRINA VAN LOON-ZWAGEMAKER 95 jaar

5 augustus 2023 WILLEM ANDREAS SCHOT 71 jaar

11 augustus 2023 JOHAN WILLEM NAVIS 61 jaar

19 augustus 2023 ANNA POOTS-HAGE 86 jaar

 We zingen: Niemand leeft voor zichzelf. Lied 961

21 augustus 2023 LENA CORNELIA HARTOG-VAN DEN HOEK 94 jaar

26 augustus 2023 GEERTRUID CHRISTINA VAN TILBURG-DE HOND 97 jaar

28 augustus 2023 GERRY VAN SAARLOOS 81 jaar

26 oktober 2023 JAN PIETER IZAK TOUSSAINT 80 jaar

28 oktober 2023 ANNA VAN DEN BERG-THÜRER 108 jaar

29 oktober 2023 ERIC GIJSBERTUS HENDRIK MOES 91 jaar

31 oktober 2023 RENSKE HAMSTRA 81 jaar

We zingen: Niemand leeft voor zichzelf. Lied 961

Uitnodiging door de voorganger aan iedere aanwezige om een licht voor een overleden dierbare te ontsteken.

- Een ieder kan naar voren komen om een lichtje aan te steken .Het koor sluit de rij af.

Tijdens dit lichtritueel : Solozang: Pie Jesu. Fauré

 

Orgelspel totdat het laatste lichtje is aangestoken.

Korte stilte

Rejoice zingt: Als Gij er zijt. Lied 948

Tijdens dit lied wordt het gedenkboek naar de gedenkhoek gebracht.

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen wij samen met het koor

“Niemand leeft voor zichzelf”. Lied 961

 Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Mededelingen en collecte.

Tijdens de collecte wordt er gemusiceerd orgel

DIENST VAN DE UITTOCHT.

Slotwoorden

 Voorganger:

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.

Moge je de wind altijd in de rug hebben.

Moge de zon schijnen warm op je gezicht

Moge de regen vallen zacht op je velden.

En totdat wij elkaar ontmoeten:

Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.

 

We zingen: God die trouw is Melodie van lied 913.

 Leven is van zeven dagen lief en leed, verdriet en licht.

Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.

Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt.

Mag ons in zijn hand behoeden God die trouw is en ons ziet.

 

Wind en adem, geest en leven, vol beweging, storm en vuur

Moge ons bezieling geven, in de winter koud en guur.

Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur.

Mag ons in zijn hand behoeden God die trouw is en ons ziet.

 

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 

Uitleidend orgelspel

 

De gedachteniskaarsen mogen opgehaald worden voor in de kerk. U/Jij bent van harte uitgenodigd om nog even na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van het drinken van thee / koffie / limonade.

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect