Het College van Kerkrentmeesters is er in de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom om faciliterend op te treden. Het beleid is erop gericht voorwaardenscheppend bezig te zijn, zodat de gemeente in haar eigenheid optimaal kerkelijke gemeente kan zijn. Daarbij is het de taak van de kerkrentmeesters om de voorwaarden hiervoor ook op de lange termijn te garanderen. De kerkrentmeesters stellen zich dus een duurzaam beleid ten doel. Hiertoe beheert het College van Kerkrentmeesters de ‘middelen’ van de kerk. Het gaat dan niet alleen over gebouwen, maar - belangrijker - ook over mensen: predikanten, kosters, kerkmusici, kerkelijk medewerkers en zeker ook de vele vrijwilligers in de kerk. Het beheer van die ‘middelen’ is geen doel op zich, maar is erop gericht de gemeente ten dienste te zijn.

De kerkrentmeesters hebben de volgende verantwoordelijkheidsgebieden:

 • Personeel en Vrijwilligers
 • Gebouwen
  • Orgels
 • Vermogen
 • Geldwerving
  • Kerkbalans
 • Alternatieve fondswerving
 •  Ledenadministratie
 • Veiligheid, gezondheid en milieu
 • Privacy, AVG
 • Archiefbeheer
  • Registers
 • Begraafplaats
 • Verzekeringen
 • Kerkblad