Diakonie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Dat betekent dienst, dienen. Al in de eerste kerken werd dit als één van de belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste en van de samenleving, zowel dichtbij als ver weg. Daardoor wordt de boodschap vanuit het Evangelie tastbaar. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. We worden geroepen om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. We geven zo invulling aan Gods bedoeling om de wereld en ieder mens tot zijn recht te laten komen. Als gemeente proberen we daar in het diakonaat handen en voeten aan te geven.

Daarmee volgt onze kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat “Hij gekomen was om te dienen”, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen door te helpen en voor hen op te komen.

Twee Bijbelse kernwoorden, die in verband met de diakonie voorop staan, zijn ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’. In het Nieuwe Testament vinden we het verhaal over de Barmhartige Samaritaan als illustratie van de vraag: wie is je naaste? En hoever ga je in je bewogenheid? Een oude kerkelijke traditie noemt zeven werken van barmhartigheid. Door deze werken van barmhartigheid te doen, kunnen we mensen helpen die in hun persoonlijke en menselijke waardigheid zijn aangetast: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de zieken bezoeken, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Een oude opsomming die in de vertaling naar onze hedendaagse kerk een springlevende taakomschrijving bevat, waar de diakonie zich actief voor in mag zetten.

Diakonie is meer dan alleen maar liefdadigheid. Als diakonie willen we er ons ook voor inzetten dat mensen tot hun recht komen en dat hen recht wordt gedaan, dat zij niet onderdrukt of monddood gemaakt worden. De diakonie zal dus soms ook de stem versterken van mensen die in hun bestaan worden bedreigd en in hun waardigheid aangetast.

Het diakonale werk in onze kerk wordt uitgevoerd door diakenen en diakonaal medewerkers,  maar het is nadrukkelijk ook een opdracht voor álle leden van de kerkelijke gemeente om naar elkaar om te zien. De diakonie heeft de taak om de gemeente daarin te ondersteunen en voor te gaan.