Raad van Kerken.
In de zestiger jaren ontstond een oecumenisch beraad Bergen op Zoom, dat in 1967 resulteerde in de oprichting van de Raad van Kerken te Bergen op Zoom. In de huidige statuten is als doelstelling geformuleerd dat de Raad “wil zoeken naar een weg tot vernieuwing van het kerkelijk samen leven, waardoor de in Christus gegeven eenheid duidelijker wordt. Zij wil deze eenheid zichtbaar maken in het bij-elkaar-zijn, in de eredienst en in de wijze van leven en werken in de wereld en voor de wereld”.

Concreet gaat het o.m. om het voorbereiden en (doen) uitvoeren van oecumenische vieringen en vormingsactiviteiten in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid, de jaarlijkse Dodenherdenking, de Pinksterketen, de Vredesweek en de herdenking van de Bevrijding van Bergen op Zoom.
Sinds 2016 organiseren wij in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen op zaterdag in januari een stadsgebed in de Ontmoetingskerk. Hier nemen alle kerkgenootschappen aan deel.

Namens de Protestantse gemeente hebben ds. Wim Lolkema en Joke Petermeijer, tel.234835, zitting in de Raad van Kerken Bergen op Zoom.